RAYO Expedition Support – Regulamin akcji

REGULAMIN PROMOCJI „RAYO EXPEDITION SUPPORT” – EDYCJA 2017

Postanowienia ogólne:

§1

Organizatorem Promocji „Rayo Expedition Support” jest Rayo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzywoustego 88, 51-166 Wrocław.

§2

Promocja obowiązuje we wszystkich podmiotach RAYO Sp. z o.o.: Stacjonarny salon sprzedaży, sklepy internetowe http://rayo4x4sklep.pl/ oraz http://fr4x4.pl/

§3

Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Warunki i zasady udziału w promocji:

§1

Każdy klient, który zdecyduje się na udział w akcji RES ma możliwość skorzystania z promocyjnego rabatu na asortyment, usługi serwisowe i modyfikacji samochodu.

§2

Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości:

  • 10% na usługi serwisowe i modyfikacji samochodu,
  • 10% na asortyment

§3

Rabat 10% przyznawany z tytułu promocji jest liczony od ceny detalicznej obowiązującej w sklepie.

§4

Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w naszych sklepach.

§5

Promocją objęty jest asortyment marki:
AUTOHOME, MARLOW, ENGEL, FRONT RUNNER, ARB OME, OLDMAN EMU, RCX, EXTREMEOUTBACK, PEDERS, HAWK, DBA, SAFARI SNORKEL, LAZER, EXIDE

§6

Z promocji wyłączony jest pozostały asortyment dostępny http://rayo4x4sklep.pl/

§7

Towar zamówiony w ramach Promocji Rayo Expedition Support nie podlega wymianie i zwrotom.

§8

W przypadku zamówienia towaru nie będącego w chwili zamówienia na stanie magazynowym sklepu ustala się zaliczkowanie na poziomie 50% zamówienia.

Warunkiem przystąpienia do akcji RES

  • umieszczenie naklejek promocyjnych w miejscach wskazanych na załączonej do regulaminu grafice.
  • Przesłanie (kilku?) zdjęć z podróży – w tym przynajmniej jedno na którym widoczny będzie oklejony samochód.
  • Klient zobowiązuje się do nieusuwania naklejek przez okres 12 miesięcy.

 §10

Autor najlepszej fotorelacji zostanie nagrodzony specjalną nagrodą

§11

Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

§12

Przesyłając nam zdjęcia swojego auta, wraz z zamontowanymi akcesoriami i umieszczonymi naklejkami promocyjnymi Rayo Expedition Support, klient przekazuje firmie RAYO prawo do ich publikacji i wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy Rayo sp. z o.o..

§13

Regulamin dostępny na stronie http://rayo4x4.pl/res/

§14

Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 Postanowienia końcowe:

§1

Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

§2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

§3

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem  http://rayo4x4.pl/res/ oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonie przy ul. Krzywoustego 88 we Wrocławiu.

 §4

Poprzez udział w Promocji, uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

§5

Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

§6

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

§7

Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia, przerwania bądź anulowania akcji promocyjnej.